Všeobecne obchodné podmienky

Všeobecne obchodné podmienky.

Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci je spoločnosť s ručeným obmedzením  IT Profi Servis, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1015/150, 018 63 Ladce IČO: 44 439 041, IČDPH: SK 202 269 5334, email: itprofi(a)itprofi(d)sk  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,oddiel Sro, vložka č.20797/R, ktorá poskytuje svoje služby, tovar, prevod práv Kupujúcim za odplatu.
 • Kupujúci je právnická, alebo fyzická osoba (podnikateľ),  ktorá je nadobúdateľ licencie, alebo iných služieb, prípadne sa stáva vlastníkom hnuteľného tovaru.
 • Používateľ programu je každá fyzická osoba využívajúca Softvérový produkt dodaný Predávajúcim
 • Dodávateľ licencie je Predávajúci
 • Všeobecne obchodné podmienky, je tento dokument, ďalej len VOP
 • Cenník produktov je cenník produktov predávajúceho , umiestnený na internetovej stránke predávajúceho :https://www.zakazkovysystem.sk/kupit/ Ceny v cenníku sú uvedené v EUR bez DPH
 • Cenník služieb je cenník doplnkových služieb v predávajúceho , umiestnený na internetovej stránke predávajúceho: https://www.zakazkovysystem.sk/cennik-sluzieb/ Ceny v cenníku sú uvedené v EUR bez DPH
 • Kúpna zmluva  je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim a vzniká automaticky úhradou predfaktúry, faktúry, ktorej predchádza Objednávka.  Vznikom kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmito VOP.
 • Cenová ponuka je ponuka Produktov Predávajúceho Kupujúcemu, v ktorej sú vyjadrené množstvá, ceny, zľavy, platobné a dodacie podmienky na dodanie produktu/ov. Cenová ponuka vychádza z Cenníka produktov a/alebo z Cenníka služieb
 • Licenčná zmluva je zmluva, medzi Dodávateľom licencie a Používateľom programu
 • Objednávka je záujem Kupujúceho o kúpu Produktu a zároveň súhlas Kupujúceho s týmito VOP.
 • Ročný poplatok za licenciu  je suma 10% zo základnej ceny licencie.
 • Produkt je  tovar, alebo služba, ktorú poskytuje Predávajúci a je uvedená v Cenníku produktov, alebo Cenníku služieb.
 • Softvérový produkt je  program, alebo aplikácia určená pre počítač, alebo mobilné zariadenie a je uvedená v Cenníku produktov, alebo Cenníku služieb.
 • Návod na použitie – je postup krokov, ktoré popisujú ako používať jednotlivé časti produktu. Návod na použitie je umiestnený priamo v Produkte, alebo na internetovej stránke predávajúceho
 • Aplikácia na mieru – je realizácia, naprogramovanie aplikácie na mieru, presne podľa požiadaviek Kupujúceho.Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb predávajúceho, objednaných kupujúcim prostredníctvom objednávok .
Tieto VOP sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. pre právnické a fyzické osoby.


1. OBJEDNÁVKY A PLATOBNÉ PODMIENKY


1.1 Objednávka Produktov môže mať listinnú formu zaslanú poštou na adresu Predávajúceho, alebo elektronickú, zaslanú emailovou formou na adresu itprofi(a)itprofi(d)sk. Objednávke predchádza Cenová ponuka, prípadne Objednávka vychádza priamo z Cenníka produktov, alebo Cenníka služieb Predávajúceho.
1.2 Platby za Produkty sa vykonávajú podľa platobných podmienok uvedených v pred faktúre alebo faktúre a platby sú realizované štandardne platobným bankovým prevodom so splatnosťou 14 dní. Tieto podmienky je možné zmeniť po individuálnej dohode s kupujúcim.
1.3 Platbu za Produkt je možné rozdeliť na splátky v dĺžke až na 6 mesiacov. Počet splátok a ich výška bude dohodnutá s Kupujúcim individuálne a takéto platobné podmienky budú uvedené v Cenovej ponuke.
1.4 V prípade neuhradenia celej sumy za objednaný Produkt 60 dní po lehote splatnosti má Predávajúci právo znefunkčniť Produkt podľa bodu VOP 7.1
O znefunkčnení Produktu upovedomí Predajca Kupujúceho emailom na adresu uvedenú v objednávke, alebo na adresu, z ktorej Objednávka prišla a to najneskôr 48 hodín pred plánovaným znefunkčnením produktu. Na oneskorené prijatie emailu Kupujúcim, alebo jeho absolútne neprijatie sa neberie zreteľ.
1.5 Úhradou celej sumy Produktu je kupujúci oprávnený využívať Produkt neobmedzene po dobu 12 mesiacov od dátumu splatnosti poslednej faktúry, ktorá bola vystavená za produkt. Po tomto období môže Kupujúci Produkt naďalej využívať, avšak pre plnohodnotné fungovanie Produktu musí mať na nasledujúci kalendárny rok uhradený Ročný poplatok za licenciu.


2. ROČNÝ POPLATOK ZA LICENCIU


2.1 .Ročný poplatok za licenciu, je suma ktorá je vo výške 10% zo základnej ceny licencie. Výška základnej ceny licencie závisí od zakúpeného modulu. Moduly sú uvedené v Cenníku produktov
2.2 Pre úhradu Ročného poplatku za licenciu bude zaslaná kupujúcemu emailom pred faktúra s výškou 10% zo základnej ceny jeho licenice.
2.3 V prípade neuhradenia Ročného poplatku za licenciu je možné Produkt využívať naďalej, avšak v aktuálnom kalendárnom roku, v mesiacoch MÁJ, JÚN, nebude možné vytvárať akékoľvek záznamy. Ostatné funkcionality ostávajú naďalej funkčné.


3.LICENČNÉ PRÁVA A OCHRANNÉ OPATRENIA


3.1 Všetky Softvérové produkty sú chránené autorskými právami a sú predmetom licencie. Požívatelia programu sú oprávnení používať Softvérové produkty v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy.
3.2 Zakazuje sa akékoľvek kopírovanie, distribúcia alebo modifikácia Softvérových produktov bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
3.3 V prípade realizácie Aplikácie na mieru priamo pre Kupujúceho, sa vlastníkom licencie stáva Kupujúci s Aplikáciou na mieru môže nakladať bez obmedzení. Prípadne iné licenčné podmienky je možné uviesť v Zmluve uzatvorenej pri realizácii Aplikácie na mieru .
3.4. Inštaláciou Produktu alebo využívaním Produktu Kupujúci alebo Používateľ programu súhlasí s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.


4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


4.1 ZKupujúci pri realizácii objednávky súhlasí s tým, že pri poskytovaní osobných údajov súhlasí so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájde na internetovej stránke Predávajúceho https://www.itprofi.sk/ochrana-osobnych-udajov/


5.MLČANLIVOSŤ A DÔVERNÉ INFORMÁCIE


5.1 Za dôverné informácie sa považujú všetky skutočnosti, informácie, podklady, dokumenty alebo akékoľvek technické, obchodné, finančné, prevádzkové alebo iné údaje, písomnosti, materiály alebo informácie, ktoré si zmluvné strany v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe poskytli, a ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli zmluvnou stranou zverejnené.
Ďalej za dôverné informácie považujú aj všetky obchodné, výrobné, prevádzkové alebo technické informácie, dokumentácia, dáta, plány, náčrty, postupy, know-how, výskumy, obchodné metódy, počítačové programy alebo softvér zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli zmluvnou stranou zverejnené
5.2 Za dôverné informácie sa považujú rovnako aj osobné údaje zamestnancov a iných oprávnených osôb zmluvných strán v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

5.3 Dôverné informácie nie sú informácie, ktoré sú alebo sa stali verejnými (inak ako porušením povinnosti podľa tejto zmluvy), alebo ktoré boli poskytnuté treťou osobou oprávnenou na poskytnutie týchto informácií.
5.4 Za poskytnutie dôverných informácií sa považuje ich odovzdanie, poskytnutie, sprístupnenie, reprodukovanie, kopírovanie, distribuovanie, alebo akýkoľvek iný spôsob získania prístupu k dôverným informáciám zmluvnej strany počas vzájomnej spolupráce na akýchkoľvek projektoch alebo spoločných aktivitách, alebo pri rokovaní o uzatvorení zmluvy, alebo aj počas trvania zmluvného vzťahu ako aj po jeho skončení, alebo po skončení vzájomnej spolupráce na projektoch. 5.5 Obe strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií a zachovávať o nich mlčanlivosť a zaobchádzať s nimi ako s obchodným tajomstvom v zmysle Obchodného zákonníka, ďalej sú obe strany povinné dôverné informácie utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením, a za tým účelom prijať primerané technické a iné opatrenia.


6. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKY


6.1 Na Produkty sú poskytované so zárukou 12 mesiacov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v samostatnej dohode.
6.2 V prípade výpadku alebo chyby v Produktoch, bude zodpovednosť Predávajúceho obmedzená na opravu alebo náhradu v rámci záručnej doby.
6.3 Za záručnú chybu sa nepovažuje vznik chyby používaním Produktu v rozpore s návodom na použitie.
6.4 Oprava chýb vzniknutých používaním Produktu Používateľom programu v rozpore s návodom na použitie bude spoplatnená sadzbami uvedenými v Cenníku služieb.


7. ZRUŠENIE A UKONČENIE


7.1 Predávajúci má právo kupujúcemu zrušiť alebo pozastaviť poskytovanie svojich Produktov, alebo ich časť v prípade porušenia týchto obchodných podmienok.
7.2 Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku. V prípade, že došlo k úhrade celej, alebo čiastočnej sumy za objednávaný Produkt a Predávajúcemu vznikli preukázateľné náklady pri realizácii dodávky Produktu, bude Kupujúcemu do 30 dní vrátená suma znížená o tieto preukázateľné náklady. V prípade ak preukázateľné náklady sú vyššie ako Kupujúci zaplatil v čiastočnej platbe, rozdiel cien musí Kupujúci doplatiť podľa VOP bod 1.2 Oba typy platieb budú realizované na základe faktúry, alebo dobropisu.


8. OSTATNÉ USTANOVENIA


8.1 Tieto VOP tvoria úplnú dohodu medzi oboma stranami a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, písomné alebo ústne, týkajúce sa predmetu týchto VOP.
8.2 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP považované za neplatné alebo nevykonateľné, tak sporné ustanovenia podliehajú zákonom Slovenskej republiky a ostatné ustanovenia zostanú v plnom rozsahu účinné.
8.3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované VOP budú uverejnené na webovom sídle spoločnosti.


IT Profi Servis, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1015/15
018 63 Ladce
IČO: 44 439 041


V Ladcoch, 01.01.2024