Ochrana osobných údajov

Podmienky pre spracovanie osobných údajov

(ďalej len „Podmienky“)

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva Vaše osobné údaje , je spoločnosť IT Profi Servis, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 15, 018 63 Ladce, Tunežice IČO: 44 439 041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 20797/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

            Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           

            Tento dokument obsahuje informácie o najčastejších druhoch a formách spracovania osobných údajov, najmä na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vykonáva aj iné spracovanie osobných údajov, avšak poučenie o takomto spracovaní osobných údajov poskytuje adresne výlučne dotknutým osobám, ktorých sa toto spracovanie osobných údajov týka, alebo v rámci podmienok našich jednotlivých služieb, alebo zmluvných vzťahov.

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä pri:

 • komunikácií s dotknutými osobami,
 • poskytnutí osobných údajov prostredníctvom formulárov na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom,
 • uzatváraní zmlúv,
 • registrácii na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom,
 • prihlásení k odberu služieb Prevádzkovateľa,

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä za účelom:

 • plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
 • plnenia našej zákonnej povinnosti;
 • naplnenia našich oprávnených záujmov, pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby,           

V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.           

V prípade ak dotknutá osoba navštívi internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom, môže Prevádzkovateľ spracúvať nasledovné údaje:

V prípade ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti alebo zmluvných povinností, je poskytnutie osobných údajov povinné, o čom bude každá dotknutá osoba, ktorej sa takéto spracovanie osobných údajov bude týkať, náležite informovaná.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané tiež za účelom uplatnenia práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v budúcnosti. Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je v takýchto prípadoch oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb získaných od tretej strany sa Prevádzkovateľ vždy uistí, že dotknutá osoba dala tretej strane súhlas s prenosom (sprostredkovaním) týchto osobných údajov pre daný účel a že takýto prenos a spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba legitímne očakávať.

Na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom vedome nezhromažďujeme ani nespracúvame osobné údaje fyzických osôb mladších ako 16 rokov bez predchádzajúceho súhlasu zákonného zástupcu takýchto osôb. V prípade ak sa zákonný zástupca osoby mladšej ako 16 rokov dozvie, že takáto osoba poskytla Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, je nevyhnutné kontaktovať Prevádzkovateľa za účelom oznámenia tejto skutočnosti a tieto údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané zo všetkých databáz Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nebude vedome spracúvať osobitné kategórie osobných údajov dotknutých osôb (napr. údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské vyznanie, genetické alebo biometrické údaje alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálnej orientácie dotknutej osoby), pokiaľ to nebude nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe osobitného predpisu, alebo z dôvodu sociálneho poistenia a z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. To neplatí, ak dotknutá osoba vyjadrila so spracovaním týchto osobných údajov svoj výslovný súhlas, alebo ak dotknutá osoba tieto osobné údaje sama preukázateľne zverejnila. Aj v prípadoch kedy dotknutá osoba tieto osobné údaje sama preukázateľne zverejnila, Prevádzkovateľ tieto údaje z ním prevádzkovaných internetových stránok odstráni, pokiaľ ich vymazanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

Pre bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľ vždy berie ohľad na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká a prijímanie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom. Prevádzkovateľ má zavedený špecificky navrhnutý proces spracovania a ochrany osobných údajov, ktorý poskytuje primerané záruky ochrany osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

 1. V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe plnenia zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej s ohľadom na premlčacie doby,  nároky z nich vyplývajúce a archivačné povinnosti Prevádzkovateľa stanovené osobitným predpisom.  V niektorých prípadoch spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pracovné zaradenie a kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mailová adresa) na účely komunikácie súvisiacej s plnením zmluvy, a to na právnom základe plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po dobu do vznesenia námietky dotknutej osoby, pokiaľ je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu a pokiaľ neprevažuje oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ spracúva za účelom marketingu, informovania o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Prevádzkovateľovi alebo jeho službách (newsletter, tl pozvánky na firemné akcie) osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe oprávneného záujmu (v prípade ak je dotknutou osobou klient, zamestnanec alebo obchodný partner Prevádzkovateľa), alebo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (ak ste sa napríklad registrovali pre odber newslettera na internetovej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom), a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko a e-mail, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (napr. po dobu trvania obchodného vzťahu alebo po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov). Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba udeliť pre konkrétne jednotlivé domény ako aj pre všetky domény. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať, buď pre jednotlivú konkrétnu doménu alebo pre všetky domény naraz, a to prostredníctvom odkazu v správe alebo na nižšie uvedených kontaktoch. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Aj po odvolaní súhlasu môže Prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu). Ak je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov.
 3.  V prípade, ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa, oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, (napríklad pri zasielaní žiadostí o poskytnutie informácií, alebo zasielanie dotazov) budú tieto osobné údaje, v rozsahu ktorý dotknutá osoba sama poskytne, Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe) a po dobu nevyhnutnú na vybavenie žiadosti alebo iného dotazu dotknutej osoby a počas doby nevyhnutnej na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právneho nároku (štandardne po dobu 3 rokov od vybavenia žiadosti alebo iného podnetu dotknutej osoby).
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktoré uchádzač Prevádzkovateľovi sám poskytne (napr. prostredníctvom životopisu alebo prostredníctvom serverov pre zdieľanie údajov uchádzačov o zamestnanie), údaje získané z verejne dostupných zdrojov pre základné preverenie osobných údajov uchádzača (napr. zo siete LinkedIn). Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (uchádzača) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa z dôvodu kontaktovania uchádzača s ponukou pracovnej pozície. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvané pre účel podľa tohto čl. 2 písm. h) Podmienok budú spracúvané po dobu potrebnú pre výber vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície v rámci prebiehajúcich výberových konaní (spravidla po dobu do obsadenia pracovnej pozície). 
 5. Pokiaľ dotknutá osoba využíva služby Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho aplikácií s registráciou, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zadané dotknutou osobou pri registrácii (najmä v rozsahu meno, priezvisko, email, a prihlasovacie meno). Takéto spracúvanie osobných údajov je založené na právnom základe plnenia zmluvy pri cielenom využívaní služieb Prevádzkovateľa alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (najmä v prípade analýzy fungovania aplikácie, informovania o poruchách, nových funkciách aplikácie, zabezpečenia ochrany alebo z dôvodu plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa). Údaje získané v rámci registrácie sú spracúvané počas celej doby registrácie dotknutej osoby (užívateľa služieb) a ďalej počas doby nevyhnutnej na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov a uplatnenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe (spravidla počas doby 3 rokov od ukončenia registrácie).
 6. Pre rozlíšenie jednotlivých počítačov a individuálneho nastavenia niektorých služieb, pre zaistenie bezpečnosti a správnej funkcionality internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom a pre účely zobrazenia relevantnej reklamy v prehliadači, využívajú servery Prevádzkovateľa pri svojej činnosti súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery Prevádzkovateľa ukladajú pomocou internetového prehliadača do jednotlivých počítačov. Prevádzkovateľ využíva, najmä pokiaľ sa jedná o cookies a služby tretích strán, ako aj informácie o tom ako tieto cookies vo vašom počítači vypnúť, sú zverejnené v pravidlách používania.

3. Doba uchovania osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v čl. 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Doba uchovania osobných údajov, pokiaľ nie je bližšie špecifikovaná v čl. 2 týchto  Podmienok je nasledovná:

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na právnom základe zmluvného vzťahu Prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a povinností z neho vyplývajúcich a ďalej po dobu nevyhnutnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov a uplatnenia prípadných právnych nárokov. Pokiaľ osobitný právny predpis ukladá Prevádzkovateľovi povinnosť, pre splnenie ktorej je nevyhnutné uchovávať osobné údaje dlhšie, budú osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie tejto povinnosti.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na právnom základe súhlasu dotknutej sú spracúvané pre daný účel do odvolania súhlasu dotknutou osobou, alebo do skončenia účelu spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracúvať na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na právnom základe plnenia povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. preukázanie oprávnenosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov, uplatnenie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo obrana Prevádzkovateľa proti právnym nárokom uplatneným inými osobami).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na právnom základe oprávneného záujmu (vrátane priameho marketingu na základe oprávneného záujmu) sú spracúvané pre daný účel po dobu potrebnú pre dosiahnutie účelu (najmä pri zmluvných vzťahoch po dobu trvania takéhoto vzťahu), alebo do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov, alebo po dobu určenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo z dôvodu preukázania oprávnenosti a zákonnosti spracúvania osobných údajov.

Pre určenie primeranosti doby spracovania osobných údajov bude Prevádzkovateľ posudzovať najmä tieto kritériá:

 • dĺžku premlčacej doby pre uplatnenie možného právneho nároku (Prevádzkovateľom voči iným osobám alebo naopak),
 • pravdepodobnosť vzniku a rozsah závažnosti hroziacich škôd,
 • prípadných odporúčaní dozorného orgánu,
 • dobu uchovania stanovenú osobitným predpisom,
 • dobu potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

K osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom má prístup len obmedzený počet zamestnancov Prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa pri plnení svojich pracovných úloh alebo podľa osobitného predpisu len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Všetci títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa pri výkone svojho zamestnania a plnení pracovných úloh dozvedeli (teda aj vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom), a to aj po skončení zamestnaneckého alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon o ochrane osobných údajov alebo iný osobitný predpis, inak len na základe zmluvy alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom, či iným príjemcom:

 1. dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov) alebo obchodným partnerom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou,
 2. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
  1. Softvér na správu zákaziek TITAN
  2. Softvér na správu internetových stránok CMS
  3. Softvér na správu internetových obchodov UNISHOP
  4. Iný softvér vytvorený na zákazku v rozsahu požiadaviek klienta
 3. v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým, účtovným a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.
 4. kuriérskym a doručovateľským spoločnostiam, v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko, korešpondenčná adresa) ak je to potrebné za účelom doručenia tovarov alebo iných predmetov dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky a prijal dostatočné technické, organizačné a personálne opatrenia, tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri výbere svojich partnerov vyžadujeme, aby spracúvali osobné údaje len podľa pokynov Prevádzkovateľa, podľa uzatvorenej zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ nezdieľa osobné údaje dotknutých osôb s tretími stranami na marketingové účely bez predchádzajúceho výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v elektronickej podobe na serveroch nachádzajúcich sa výlučne na území Slovenskej republiky alebo na území členských štátov Európskej únie.

5. Riziká a doporučené postupy:

Každé spracovanie osobných údajov so sebou nesie určité riziká. Tie môžu byť rôzne vzhľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsob ich spracovania. Nižšie sú uvedené niektoré odporúčané postupy, spôsobilé prispieť k zvýšeniu ochrany údajov:

 1. Pri poskytovaní osobných údajov je potrebné zamyslieť sa nad tým nad tým, či je vôbec takéto údaje potrebné poskytnúť a starostlivo zvážiť poskytovanie údajov, ktoré týkajúcich sa  osobného života a jeho aspektov nesúvisiacich s účelmi, na ktoré sú osobné údaje poskytované. Ak má dotknutá osoba pocit, že poskytnutie údajov vyžadovaných Prevádzkovateľom nie je nevyhnutné na naplnenie účelu spracovania osobných údajov, je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa, ktorý preverí primeranosť požiadavky.
 2. V prípade zverejňovania alebo poskytovania osobných údajov tretích osôb prostredníctvom služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je potrebné zvážiť, či je takéto zverejnenie alebo poskytnutie údajov nevyhnutné a či nie je potrebné vyžiadať si na ich zverejnenie alebo poskytnutie súhlas dotknutej osoby (rodinného príslušníka, zamestnanca a pod.).
 3. Ak niektorý zo zamestnancov Prevádzkovateľa žiada o poskytnutie osobných údajov, je vhodné informovať sa, či je poskytnutie takýchto údajov nevyhnutné a či nie je možné účel spracovania dosiahnuť aj bez poskytnutia takýchto údajov.
 4. Pri prihlasovaní do systémov a služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom hesla, je vhodné použiť vždy unikátne silné heslo, ktoré nebude využívané pre iné zariadenia a prístupy a takéto heslo nikomu neoznamovať ani nesprístupňovať. Oznámenie Vášho hesla Prevádzkovateľ od užívateľov nikdy nevyžaduje.
 5. Pri zasielaní dôverných údajov je vhodné využiť čo možno najbezpečnejší spôsob komunikácie napr. zaheslovanie súboru spojené so šifrovaním a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom.
 6. V prípade pochybností so splnením všetkých povinností Prevádzkovateľa alebo v prípade ak došlo k neoprávnenému úniku dát alebo v prípade podozrenia že sa niekto neoprávnene vydáva za nášho spolupracovníka, je potrebné kontaktovať bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktoch.
 7. Každý užívateľ by mal udržiavať svoje údaje v rozhraní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom aktuálny. Jednou z povinností Prevádzkovateľa je povinnosť spracúvať presné osobné údaje a s ohľadom na okolnosti opraviť alebo doplniť nesprávne alebo neúplné údaje. Poskytnutie presných a aktuálnych informácií a ich aktualizácia zo strany dotknutých osôb pomáhajú Prevádzkovateľovi túto povinnosť plniť.

6. Práva dotknutých osôb:

 1. Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (právo na prístup k osobným údajom). Právo na prístup k osobným údajom nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú,so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. V prípade spracovania osobných údajov na právnom základe zmluvy alebo súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb a nevedie automaticky k výmazu osobných údajov dotknutej osoby.
 4. Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), ktoré sú predmetom spracúvania, ak:
  • sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom, alebo
  • na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov
  • z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby), alebo
  • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody
  • Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov, alebo
  • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané, alebo pre ktorý sa inak spracúvali, alebo
  • po uplynutí času uchovania osobných údajov.
  • Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku 6 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
   • uplatnenie práva na slobodu prejavu, alebo
   • uplatnenie práva na informácie,
   • plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitného predpisu,
   • uplatnenie právneho nároku
   • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že právo podľa § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  •  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
  • ak Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, bude dotknutá osoba o zrušení takéhoto obmedzenia náležite informovaná.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym základom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo verejný záujem.
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  Pokiaľ Prevádzkovateľ nebude schopný preukázať jeho nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorý prevažuje nad právami alebo oprávnenými záujmami dotknutej osoby, nebude ďalej osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania) nebude Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje dotknutej osoby za týmto účelom spracúvať. 
  Prevádzkovateľ nemá v úmysle realizovať žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by bolo spôsobilé vo vzťahu k dotknutým osobám vyvolať právne účinky alebo by sa dotknutých osôb obdobne dotýkalo.Pokiaľ bude dotknutej osobe (užívateľovi služieb) odmietnutá možnosť registrácie do služby poskytovanej Prevádzkovateľom (newsletter alebo užívateľské konto), môže sa dotknutá osoba obrátiť na administrátora príslušnej služby či priamo na Prevádzkovateľa.
 7. Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk), ktorý vykonáva dozor nad plnením povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov na území Slovenskej republiky  alebo na príslušnom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má dotknutá osoba bydlisko.
 8. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese gdpr(a)itprofi(d)sk, alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa IT Profi Servis, s.r.o., Hviezdoslavova 15, 018 63 Ladce. Vo svojom oznámení odvolania súhlasu je vhodné presne špecifikovať, ktorého súhlasu udeleného dotknutou osobou Prevádzkovateľovi sa odvolanie týka tak, aby mohol Prevádzkovateľ spracovať odvolanie súhlasu v čo možno najkratšom čase.
 9. Prevádzkovateľ je povinný pri komunikácii s dotknutou osobou overiť si osobné údaje dotknutej osoby tak, aby bolo možné dotknutú osobu jednoznačne identifikovať. Za účelom presnej identifikácie dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od dotknutej osoby dodatočné informácie tak, aby bolo možné bez pochybností určiť, že osobné údaje dotknutej osoby neboli zneužité a Prevádzkovateľ komunikuje priamo s konkrétnou dotknutou osobou.
 10. Prevádzkovateľ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb týkajúce sa spracovania osobných údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V prípadoch kedy zodpovedanie otázok dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote podľa predchádzajúcej vety má Prevádzkovateľ právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s dôvodmi tohto predĺženia Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe v lehote podľa prvej vety tohto odseku. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, má Prevádzkovateľ právo od dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho poplatku, alebo odmietnuť a na základe takejto žiadosti konať.

7. Prenos osobných údajov mimo členských krajín Európskej únie:

Prevádzkovateľ spravidla osobné údaje dotknutých osôb neprenáša ani nespracúva mimo členských krajín Európskej únie ani osobné údaje nespracúva na serveroch nachádzajúcich sa mimo členských krajín Európskej únie. Ak Prevádzkovateľ bude prenášať alebo spracúvať osobné údaje mimo členských krajín Európskej únie, bude tak robiť vždy v súlade s   Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä do krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov podľa rozhodnutia Komisie alebo subjektom s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov prostredníctvom schválených certifikovaných mechanizmov alebo schváleného a vymožiteľného kódexu správania pre spoločnosti alebo vnútropodnikovými pravidlami alebo na základe štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, alebo pokiaľ je prenos údajov nevyhnutný na planenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, alebo na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby). O prenose osobných údajov mimo územia členských krajín Európskej únie bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu vždy vhodným spôsobom informovať.

8. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Pripomienky a dotazy k ochrane osobných údajov ako aj akékoľvek podnety vo veci výkonu práv dotknutých osôb alebo iné podania týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné zasielať Prevádzkovateľovi prostredníctvom týchto kontaktov:

Korešpondenčná adresa:  IT Profi Servis, s.r.o., Hviezdoslavova 15, 018 63 Ladce
Emailová adresa: gdpr(a)itprofi(d)sk
Telefónne číslo: 0905 214 067

Ladce, 24.05.2018