Možnosti evidencie pri zákazke
Zákazkový systém TITAN umožňuje pri zákazkach evidovať:
  • základné infomácie o zákazke, jej nadpis, popis, detailnejší popis, poznámky,dátumy (pridania, zadania zákazky do výroby, expedície),informácie o odberateľovi a investorovi, mená zodpovedných osôb, priradenie ku strediku a mnoho ďalších dôležitých informácií
  • zákazky je možné logicky deliť do dvoch skupín (výrobná a ostatná) a tie ďalej členiť na logické podskupiny, čo zabezpečí podrobnejšie vyhodnotenie zákaziek v danej podskupine
  • prílohy ku zákazke (technické dokumenty, zmluvy, objednávky, montážne listy,....) s ich začlenením do logických skupín pre následnú rýchlejšiu prácu s prílohami
  • cenové ponuky ku zákazke
  • materiálové náklady na zákazku
  • personálne náklady na zákazku
  • ostatné náklady na zákazku
  • harmonogram procesov pri zákazke
  • technologické postupy ku zákazke
  • informácie o ukončení zákazky (zoznam faktúr na výstupe, dátumy dokončenia, odovzdania a platnosť záruky,..)

Ďalšie informácie o zákazkovom systéme TITAN:

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics